Ordlista

Ahimsa = Icke-våld. Viktig moralisk princip inom yogan.
Alignment = Optimal placering av kroppen och dess tyngdpunkt för att skapa en bra hållning och god teknik i yogapositionerna.
Asana = Fysisk kroppsställning. Betyder att ”sitta i stadighet”.
Atman = Universell själ. Vår sanna natur eller identitet.
Aum / Om = Det mest fundamentala ljudet som representerar universum. Dess vibration anses vara modern till alla ljud. Används ofta som ett mantra i bland annat meditation.
Aura = Elektromagnetiskt fält, energifält.
Avidya = Okunskap. Mönster/tankestrukturer som begränsar oss genom att få oss att missförstå oss själva och världen runt oss. Behöver frigöra oss ifrån dessa.
Ayama = Utvidgande
Ayurveda = Uråldrig, klassisk form av indisk medicin
Badha = Ett muskulärt aktivitetslås. Används för att stärka och skydda kroppen samt bevara energi i kroppen.
Bhagavad gita = Sanskrit för Guds sång. Ett mytologiskt diktverk på sanskrit och en av yogafilosofins klassiska texter.
Bhakti = Hängivenhet/Kärlek. Att genom villkorslös kärlek nå upplysthet.
Bolster = En slags avlång kudde, vanligtvis cylinderformad, som används för att fördjupa och modifiera fysiska yogapositioner.
Brahman = Världssjälen. Den stora gudomligheten och det stora världsalltet. Den slutgiltiga verkligheten.
Chakra = Livshjul på sankrit. Knytpunkter för nadis, kanaler, som transporterar prana, livskraft, genom kroppen.
Chandra = Månen
Citta = Vårt medvetande. Målet är att göra citta fritt från störningar för att se klart mentalt och själsligt.
Compassion = Ett sammansatt begrepp som innefattar en rad färdigheter och förmågor. Vidare än det svenska ordet medkänsla.
Darsana = Från sanskrits "att se". Tankeskola, synpunkt.
Dosha = Vår kroppsliga och mentala sammansättning enligt ayurvedafilosofin. Det finns tre olika doshor: vata, pitta och kapha
Drishti = En fokuspunkt för blicken, en koncentrationspunkt.
Ego = Den konstruktion av JAG som vår hjärna skapar. uppfattningen om en existerade person.
Emotionell Intelligens = Förmågan att uppfatta, identifiera, sätta ord på och agera konstruktivt gällande känslomässiga upplevelser.
Emotioner = Fysiologiska reaktioner som fyllt en viktig roll i vår mänskliga utveckling. Kopplade till autonoma nervsystemet och kan uppfattas genom förändring i form av svettningar, värme, pulsförändring, muskelspänningar, blödflöde etc
Empati = Förmågan att uppleva, uppfatta eller sätta oss in i någons känslor och situation.
Förnimmelser = De saker vi uppfattar, främst i kroppen, s.k kroppsliga förnimmelser. Kan t.ex vara kliande, tryck, lätthet, fuktighet, torrhet, värme, kyla, vibration, pirrande, sugande, rörelse, stillhet m.m
Grundkänslor = Sju stycken känslor som har tydliga signaler i form av ansiktsuttryck. Grundkänslorna är ilska, glädje, sorg, förvåning, förakt, rädsla och äckel.
Guru = Lärare, den som skingrar mörkret.
Hjärtats fyra dygder = Dessa är: Kärleksfull vänlighet, Medkänsla, Empatisk-glädje och Jämnmod De fyra motgifterna till Ilska, Illvilja, Avund och Ego-centrerad uppfattning.
Humör = Kopplade till grundkänslorna men varar längre och har inga tydliga signaler / ansiktsuttryck.
Introspektion = Förmågan att övervaka kvalitén på vår uppmärksamhet. Det är denna del av vårt sinne som vid FOKUS!-träning upptäcker när uppmärksamheten är hyperaktiv eller slö så att vi kan justera med intensivare fokus eller ökad avslappning.
Jalandhara bandha = Haklås
Jnana = Kunskap, förståelse, visdom.
Känslor = Ett vidare begrepp som används för att beskriva många olika fysiska upplevelser. Används ofta i dagligt tal för att beskriva vad vi tycker eller hur vi uppfattar olika saker som inte nödvändigtvis har med känsel att göra.
Kärleksfull vänlighet (metta) = En känsla av omtanke, vänlighet och kärlek som kan riktas mot oss själva, mot människor i vår omgivning eller mot världen i stort.
Kriya = Aktivitet. Olika tekniker med avsikt att frigöra vårt medvetande från alla tankar och bli fullständigt närvarande. En slags genväg till att hitta fokus.
Mantra = Betyder heligt ljud. Ett ord eller ett ljud som upprepas i syfte att fokusera hjärnan. Kan uttalas eller sjungas.
Meditation = Meditation är ett samlingsnamn för en mängd olika tekniker för att träna sinnet.
Medkänsla = Att känna med någon annans lidande (empati) kombinerat med viljan och intentionen att göra något åt det.
Medvetandet = Det som är medvetet, det som uppfattar.
Medveten närvaro = Synonym för Mindfulness, inte dagdrömmande utan medvetna om sinnesintryck och tankar ögonblick för ögonblick.
Mindfulness = En ögonblick för ögonblicklig medvetenhet i nuet om vad som pågår i sinnet med en icke-dömande kvalitet.
Mudra = En handrörelse. Alla mudror har speciell betydelse och symbolik.
Muha Bandha = Rotlås. Musklerna i bäckenbotten aktiveras.
Mula = Rot
Nadis = Kanaler/banor i kroppen där prana ( livsenergi ) färdas.
Namaste = Jag bugar för dig. Sägs inom yogan i kombination med handflatorna ihop framför bröstet eller tredje ögat. Öppnar upp oss och visar respekt för oss själva, våra lärare och medmänniskor.
Nidra = Sömn
Om / Aum = Det mest fundamentala ljudet som representerar universum. Dess vibration anses vara modern till alla ljud. Används ofta som ett mantra i bland annat meditation.
Prana = Livsenergi eller livskraft. Energin som finns i allt, både inom oss och utanför. Påverkar vårt liv i stort.
Pranayama = Andningskontroll, andningsövning. Utvidgar livskraften, lugnar kropp och sinne.
Pratyahara = Abstraktion. Att lämna något, att släppa taget.
Props = Fysiska verktyg som används för att fördjupa och modifiera yogapositioner. Kan vara exempelvis filtar, bälten och bolster.
Sanskrit = Ett indiskt uråldrigt språk som även är "yogans språk". Yogafilosofins alla texter är skrivna på sanskrit.
Satsang = Beskrivs som en av de stora vägarna till inre frihet och översätts ofta från sanskrit till "kommunikation med sanning" eller "being in the company of the wise". Kan praktiseras på olika sätt, såsom i en liten grupp som gemensamt engagerar sig i en spirituell dialog eller praktiseras på egen hand genom meditation och asanas för att lugna sinnet och finna närvaro sig själv.
Sinnet = Vetenskapen har ingen vedertagen definition av vad sinnet (the mind) är. I våra sinnen ryms medvetandet, tankar, känslor, mentala bilder, minnen, fantasier och mentala processer.
Sinnets scen = Det utrymme där mentala upplevelser utspelar sig. Tankar, minnen, mentala bilder, fantasier etc. Inte den infomation vi får genom våra fem sinnen, lukt smak, känsel, hörsel och syn utan rent mentala upplevelser
Strap = Ett bälte som används för att fördjupa yogapraktiken.
Surya = Solen
Sutra = Tråd på sanskrit.
Tredje ögat = Området mellan ögonbrynen ovanför näsroten. Ses som själens öga och är kopplat till intuition och urskillningsförmåga.
Uddiayana bandha = ”Att flyga upp”. Maglåset - aktivitet/muskelkontakt i den nedre delen av buken, speciellt Transversus abdominis.
Ujjayiandning = Kallas även havsandning. Andningsövning, en kontrollerad djupandning som används under yogaklasser och meditation.
Upanishaderna = upa = nära, ni = ned, shad = att sitta, D.v.s. att sitta ner tillsammans med en lärare och ta emot dennes kunskap. Klassisk text i yogafilosofin.
Veda = Visdom
Vinyasa = "Att placera på ett särskilt sätt" på sanskrit. Dynamisk rörelsesekvens som binder ihop positioner med varandra. Synkronisering av rörelse och andetag.
Vrittis = Strömvirvel på sanskrit. Vågor och rörelser i vårt medvetande som vi genom yogan vill lugna/tysta för att skapa sinnesro.
Yoga = Att oka samman. Att förena kropp och själ/medvetande för att uppnå fullständig närvaro och upplysning.
Yoga Nidra = Yogisk sömn. En djupavslappning där kropp och medvetande är i fullständig vila, men samtidigt vid medvetande (inte sover).
Yogi = En person som utövar yoga. Används ofta som den maskulina formen för en utövare.
Yogini = En person som utövar yoga. Används oftast för att beskriva en kvinnlig yogautövare.
Yoni = Vagina.

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis