Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterat 2 november 2016.

Inledning

Yogobe AB (“Yogobe”, “Vi”, “Oss”) förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Denna Personuppgiftspolicy (tillsammans med våra användarvillkor som du finner här) gäller för www.yogobe.com och store.yogobe.com (tillsammans ”Tjänsten”).

Personuppgiftspolicyn fastställer den grund på vilken alla personuppgifter som Vi samlar in från dig eller som du lämnar till Oss kommer att hanteras av Oss.

I denna Personuppgiftspolicy innebär termen “Personuppgifter” all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. ”Känsliga personuppgifter” innebär sådan personlig information som avser denna persons ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening eller sådana personuppgifters om rör hälsa eller sexualliv. Bestämmelserna nedan avser endast Personuppgifter om inget annat uttryckligen anges.

YOGOBEs behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Vi vet att hur Vi hanterar och använder dina Personuppgifter är viktigt för dig. Denna Personuppgiftspolicy berättar för dig på vilket sätt Vi skyddar din integritet och de Personuppgifter som Vi behandlar när du använder Tjänsten.

Vi vill påminna dig om att denna Personuppgiftspolicy bara gäller Personuppgifter som Vi behandlar inom ramen för din användning av Tjänsten. Den gäller inte för några länkar till webbplatser och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part, såsom tredje parts applikationer, som du kan träffa på när du använder Tjänsten. Vi uppmuntrar dig att noggrant bekanta dig med de personuppgiftspolicyer som gäller för de webbplatser och/eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Yogobe ansvarar inte för tredje parts hantering av personuppgifter.

Genom att du använder och klickar att du accepterar villkoren för Tjänsten accepterar du vår hantering och användning av dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Information som vi kan hämta om dig


Information som du tillhandahåller i Tjänsten
Vi kan komma att samla in följande information från våra registrerade användare (“Registrerade användare”) som, under vissa omständigheter, kan utgöra Personuppgifter eller Känsliga personuppgifter:

• lösenord;
• namn;
• e-postadress;
• telefonnummer;
• land och postadress;
• födelsedatum;
• kön;
• medlems-/kund- eller abonnemangsnummer;
• uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden;

Dessutom kan ett register över eventuell annan korrespondens mellan dig och Oss komma att sparas.

Automatisk insamling av information samt Cookies
Tjänsten kan automatiskt komma att samla in följande information som under vissa omständigheter kan utgöra Personuppgifter.

Den loggningsteknik som används i Tjänsten samlar automatiskt in den webbadress som du kom ifrån samt den webbadress som du går vidare till när du lämnar Tjänsten. Vi samlar även in IP-adressen för den enhet (t.ex. dator, surfplatta eller mobiltelefon) som du använder för att komma åt Tjänsten, information om operativsystemet på din enhet och information om huruvida du är inloggad på en specifik iOS-enhet samt namnet på din internetleverantör.

När du använder Tjänsten kan så kallade ”Cookies” komma att placeras på hårddisken i den enhet som du använder för att komma åt Tjänsten. Cookies är textfiler som sparas på din hårddisk med hjälp av webbläsaren. Med hjälp av Cookies kan Vi känna igen din webbläsare vilket gör det möjligt för Oss att bland annat spara dina inställningar och styra relevant innehåll till dig. De flesta av de för närvarande tillgängliga webbläsarna ger dig möjlighet att hantera Cookies genom att exempelvis inaktivera dessa helt, acceptera dem individuellt och ta bort sparade Cookies från din hårddisk. Vi vill påminna dig om att om du inaktiverar Cookies helt i din webbläsare kommer du inte kunna använda Tjänsten.

Google Analytics utgör en del av Tjänsten. Genom att använda Cookies kan Google Analytics samla in och spara information såsom tidpunkt för besök, besökta sidor, tid på varje sida på webbplatsen, IP-adress och vilket typ av operativsystem som används i den enhet som används för att komma åt Tjänsten. Du kan välja bort Google Analytics genom att använda följande webbläsarplugin som tillhandahålls av Google, http://www.google.com/ads/preferences/plugin/.

Användning av information

Vi använder insamlade Personuppgifter för följande ändamål:

• för att upprätta och underhålla din registrering för Tjänsten;
• för att kommunicera med dig;
• för att förebygga och utreda bedrägerier och annat missbruk;
• för att skydda våra rättigheter och/eller vår egendom;
• för att utföra och förbättra våra produkter och tjänster;
• för att administrera Tjänsten;
• för att tillhandahålla de funktioner som finns i Tjänsten;
• för att utveckla, förbättra och skydda Tjänsten;
• för marknadsundersökningar;
• för att granska och analysera Tjänsten;
• för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet och säkerhet.

Uppgifter som avser hälsa, vilket utgör en del av de personuppgifter som samlas in av Oss, utgör Känsliga personuppgifter. Vi behandlar Känsliga personuppgifter och ditt personnummer i den utsträckning det är nödvändigt eller lämpligt för att följa gällande legala förpliktelser eller kontraktsrättsliga skyldigheter.

Genom att acceptera våra användarvillkor samt registrera dig för Tjänsten ger du ditt samtycke till behandling av Känsliga personuppgifter och ditt födelsedatum i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Vi använder de automatiskt insamlade Personuppgifterna för följande ändamål:

• för att utveckla nya produkter och tjänster och förbättra våra befintliga produkter och tjänster;
• för digital marknadsföring (online, mobil, sociala medier);
• för att utveckla och förbättra vår effektivitet och försäljningsorganisation.

Hur vi lämnar ut information

Vi varken säljer, leasar, hyr ut eller på annat sätt lämnar ut personuppgifter om våra Registrerade användare till tredje part om inte annat anges nedan.

De personuppgifter som samlas in i Tjänsten kan komma att lämnas ut på följande sätt:

Personuppgifter som du lämnar i Tjänsten:
Vi kan komma att lämna ut Personuppgifter som du lämnar i Tjänsten till följande mottagare:

• till myndigheter, såsom polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om Vi är juridiskt skyldiga att göra detta eller om Vi måste skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter; 
• till våra dotterbolag och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare eller utförare av Tjänsten och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Automatiskt insamlad information:
Information som samlas in automatiskt i Tjänsten kan komma att lämnas ut till följande mottagare:

• till tjänsteleverantörer, såsom dataanalysföretag;
• till myndigheter, såsom polis, domstol eller andra brottsbekämpande myndigheter, om Vi är juridiskt skyldiga att göra detta eller om Vi måste skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter; och
• till våra dotterbolag och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare eller utförare av Tjänsten och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

Vi kan dessutom komma att lämna ut information till tredje part i aggregerad form så att de inte längre utgör Personuppgifter och inte medför att enskilda Registrerade användare kan identifieras.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i förhållande till de Personuppgifter Vi har om dig.

• Rätt att få veta vilken information Vi har om dig: om du vill veta vilka Personuppgifter Vi har om dig ber Vi dig kontakta Oss på [email protected] Vi strävar efter att svara på alla frågor så skyndsamt som möjligt. Om mindre än tolv (12) månader har passerat sedan din senaste förfrågan avseende vilka Personuppgifter Vi har om dig kan Vi komma att ta ut en mindre administrativ avgift. Om du är en Registrerad användare kan du dessutom enkelt kontrollera delar av den information Vi har om dig genom att logga in på Tjänsten och titta under dina kontoinställningar.

• Rätt att få ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga Personuppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade: det lättaste sättet för dig att rätta, ta bort eller uppdatera de Personuppgifter som du har tillhandahållit i Tjänsten är att logga in på Tjänsten och ange de aktuella ändringarna under kontoinställningar. Om du har några ytterligare frågor gällande rättelse, borttagande eller uppdatering av de Personuppgifter som Vi har om dig får du gärna kontakta Oss på [email protected]

• Rätt att välja bort att ta emot elektronisk direktmarknadsföring från Oss: all elektroniskdirektmarknadsföring som du får från Oss, såsom e-post och textmeddelanden, innehåller en möjlighet att avregistrera sig från att få sådana meddelanden från Oss i framtiden. Om du har några ytterligare frågor om elektroniskdirektmarknadsföring som du fått från Oss får du gärna kontakta Oss på [email protected]

Skydd av personuppgifter

Skyddet av Personuppgifter och Känsliga personuppgifter är viktigt för Oss. Exempelvis är de servrar som Vi använder säkrade och skyddas av en brandvägg. Vi begränsar även åtkomsten till Personuppgifter till anställda, leverantörer och uppdragstagare som behöver få tillgång till Personuppgifter för att driva, utveckla och förbättra Tjänsten. Tyvärr är överföring av information via internet inte alltid helt säkert. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att alla Personuppgifter och alla Känsliga personuppgifter som Vi har om dig är väl skyddade.

Där Vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som ger dig tillgång till Tjänsten är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Det är viktigt att du inte avslöjar detta lösenord för någon.

I samband med insamling av hälsoinformation om dig, inklusive Känsliga personuppgifter och betalningsinformation, använder Vi en 256-bitars SSL-kryptering. Inga kreditkortsuppgifter lagras i våra egna system.

Internationella överföringar av personuppgifter

Alla Personuppgifter lagras på servrar som är placerade inom EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Inga Personuppgifter kommer att lagras på servrar som är placerade utanför EU/EES.

Genom att du registrerar dig för Tjänsten och accepterar användarvillkoren, vilka inkluderar denna Personuppgiftspolicy, samtycker du till att Personuppgifter och om dig överförs från Sverige till andra länder inom EU/EES.

Underårigas integritet

Du måste vara minst sexton (16) år gammal för att registrera dig för och använda Tjänsten. 

Hur länge sparar YOGOBE personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och YOGOBE. Efter att kundrelationen har avslutats sparas personuppgifterna i max 10 år. 10-årsperioden räknas från det datum avtalet upphörde. När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas personuppgifterna i 5 år. 5-årsperioden räknas från det datum som du uppgav dina personuppgifter till YOGOBE.

Ändringar samt uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Från tid till annan kan Vi komma att ändra och/eller uppdatera denna Personuppgiftspolicy. Om Vi skulle ändra det sätt på vilket Vi använder, samlar in och lämnar ut Personuppgifter kommer Vi att publicera ett meddelande i Tjänsten och även skicka ut ett e-postmeddelande till våra Registrerade användare. Din fortsatta användning av Tjänsten efter eventuella ändringar och/eller uppdateringar av denna Personuppgiftspolicy innebär att du accepterar dessa ändringar och/eller uppdateringar.

Frågor eller funderingar?

Om du har några frågor om denna Personuppgiftspolicy, din integritet vid användning av Tjänsten eller skyddet av de personuppgifter som Vi har om dig får du gärna kontakta Oss via e-post på [email protected] Vi strävar efter att svara på alla frågor eller funderingar som du har så skyndsamt som möjligt.

Personuppgiftsansvarig

YOGOBE AB, org.nr. 556914-7787, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Yoga & träna hemma med Yogobe

Skapa konto Prova gratis