Ayurveda - Pitta (dosha) - Yogobe

Ayurveda - Pitta (dosha)

with
Duration:
10min
Eva Forsberg Schinkler