Ayurveda - Kapha (dosha) - Yogobe

Ayurveda - Kapha (dosha)

with
Duration:
5min
Eva Forsberg Schinkler