Ayurveda - Vata (dosha) - Yogobe

Ayurveda - Vata (dosha)

with
Duration:
5min
Eva Forsberg Schinkler